Bundesgerichte

Bundesgerichtshof
www.bundesgerichtshof.de

Bundesverfassungsgericht
www.bundesverfassungsgericht.de

Bundesverwaltungsgericht
www.bverwg.de

Regierung / Ministerien

Bundesregierung
www.bundesregierung.de

Bundesministerium der Justiz
www.bmj.bund.de

Bundesministerium der Finanzen
www.bundesfinanzministerium.de

EU

Europäische Union
europa.eu.int/index-de.htm

Europäischer Gerichtshof
europa.eu.int/cj/de/index.htm

Anwaltskammern / Anwaltsverbände

Bundesrechtsanwaltskammer
www.brak.de

Deutscher Anwaltverein
www.anwaltverein.de

Juristische Newsletter / Juristische Fachliteratur

ADAJUR-Newsletter
www.adajur.de

Deutsches Autorecht
www.deutsches-autorecht.de

Schadenmeldungen bei Versicherungen / Rechtsschutzversicherungen

ADAC Rechtsschutzversicherungs-AG
www.adac.de